Årsmøde fyldt med visioner

01. april 2019
I weekenden holdt Hospice Forum Danmark sit årsmøde og generalforsamling - her præsenterede landsformanden i sin mundtlige beretning bestyrelsens visioner for de kommende år.

Det er helt grundlæggende for Hospice Forum Danmark, at vi arbejder for at udbrede kendskabet til hospicetanken og for at sikre, at alle de med behov for hospiceomsorgen også får den - uanset hvem de er og hvor de befinder sig.

Kan hospice rumme demente

Et af de temaer, der fyldte i visionerne for HFD, var hvordan vi kan sikre, at også den stigende gruppe danskere, der rammes af demensrelaterede udfordringer, kan få den palliative omsorg, som de har brug for.


I befolkningen generelt er der ca. 4 %, som dør på hospice, så med en markant stigning af demensramte i de kommende år, vil behovet for at sikre den rette omsorg i den sidste tid for netop denne gruppe også vokse. Et af de forslag landsformanden præsenterede var idéen om at skabe hospiceløsninger, hvor man tager særligt hensyn til de udfordringer, der følger med at skulle rumme demensramte patienter - det kan være omkring hel elementær indretning, så der skabes løsninger med afskærmning, der kan skabe tryghed for den enkelte patient. Men det er naturligvis også et spørgsmål om at sikre, at de rette kompetencer er til stede, så den rette omsorg kan ydes.


Og dette hele tiden med den vanskelige balance for øje, at det i nogle tilfælde kan være yderst uhensigtsmæssigt at flytte en demensramt væk fra vante omgivelser, da det kan skabe stor utryghed. Der var stor spørgelyst på generalforsamlingen til netop denne vision, da alle er bevidste om udfordringerne og om, at de vil blive flere i de kommende år.

Hospice ud af huset

Også tanker om at bringe hospice eller i hvert fald filosofien, erfaringerne og ekspertisen ud af huset er med, når vi ser på HFDs visioner i de kommende år.


Navigator projektet fra Anker Fjord Hospice, hvor frivillige følger patienter, der udskrives fra hospice, er et glimrende eksempel på, hvordan man lader hospice følge med ud af huset og helt hjem til patienterne. Men også tanker omkring dag- eller nat hospice blev bragt på banen.

Frivillighedens betydning

I Kolding er Støtteforeningen for Hospice Kolding i fuld gang med at forberede et dagcenter drevet primært af frivillige kræfter - et projekt, som HFD ser frem mod med spænding.


Frivilligheden og frivilliges indsats har helt fra starten været et væsentligt element i hospicearbejdet og rundt om i hele landet er der også stor glæde af den frivillige indsats på hospicerne. Men en stigende efterspørgsel efter frivillige fra andre dele af sundhedsvæsenet eller på plejecentre gør, at vi kan blive udfordret af opgaven med fortsat at få disse uvurderlige ildsjæle med i hospicearbejdet både på hospice, ud af huset og i støtteforeningerne.

Fuldt hus

En sidste ting, der blev fremhævet i beretningen, var glæden over, at vi nu har "fuldt hus" i den forstand, at alle landets hospicer på den ene eller anden måde er repræsenteret i HFD enten ved selv at være medlem eller, at deres støtteforening er det. Mange steder er både hospice og støtteforening med. Det giver en langt større vægt, når man taler med politikere og andre beslutningstagere, at det er en samlet dansk hospiceverden, der taler.