Hospice Forum Danmark afholder lørdag den 9. april 2016
generalforsamling og årsmøde.
 

Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde! Siden opdateres løbende.

 

 Dato:  Lørdag den 9. april 2016 
 Sted:  Trinity Hotel og Konference center ved Fredericia 
 

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen. 


Indkaldelse til Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde 2016

 

Bilag til Generalforsamlingen:

Dagsorden for Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2016

Bilag 1: Stemmetal for støtteforeninger

Bilag 2: Stemmetal for hospicer

Bilag 3: Fuldmagtsblanket

Hospice Forum Danmarks vedtægter

Bestyrelsens beretning

 

Bilag efter generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 2016

Regnskab for 2015


Årsmødet:


Ildsjælepriser 2016:

Igen i i uddeler Hospice Forum Danmark to ildsjælepriser.

 

Formålet med priserne er fortsat at fremme og anerkende indsatsen på hospice, i palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og inden for forskning, således at hospicetanken og hospicefilosofien fortsat lever, og stadig flere mennesker med livstruende sygdom samt deres pårørende får glæde og gavn af forbedrede vilkår.

 

De to priser vil blive uddelt således:

 1. En pris vil blive uddelt til en ildsjæl, som er frivillig i eksempelvis hospice, i hjemmene, i støtteforeningen og som har gjort en indsats, der fortjener lidt mere end et skulderklap.

 2. En pris vil blive uddelt til et projekt, frivilligt eller fag-professionelt, som har en særlig betydning for indsatsen på hospice eller i det palliative felt i øvrigt. Det kunne fx være et projekt med særlig fokus på pårørende, udvikling af et særligt arbejdsfelt eller opstart af nye tiltag.

Alle kan indstille kandidater. Indstillingerne skal være Hospice Forum Danmark i hænde senest torsdag d. 10. marts 2016 via e-mail til sekretariatet. Til indstilling benyttes indstillingsskemaer, som du finder herunder.

Har du spørgsmål omkring Ildsjælepriserne, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Marianne Hansen på 21 47 55 44.

 

Indstillingsskema til Ildsjælepris 1

Indstillingsskema til Ildsjælepris 2

Introduktionsbrev om Ildsjælepriser

 

 

Talere ved årsmødet er:

 • Professor i filosofisk og dialogisk praksis Finn Thorbjørn Hansen: "Den tredje vej i eksistentiel og åndelig omsorg i palliativt arbejde"
  Finn Thorbjørn skriver selv om sit foredrag: 
  Forskning såvel som faglig praksis i eksistentiel og åndelig omsorg i palliativt arbejde har end til nu været tænkt og praktiseret ud fra to discipliner og professioner: præstens og psykologens. Ville fx. en hospicesygeplejerske på kursus i eksistentiel og åndelig omsorg og styrke de faglige kompetencer på det område, var det enten den (eksistens/human)psykologiske tilgang, der blev trukket på eller den (pastoral/sjælesorg)teologiske tilgang.
  Men hvorfor egentlig? Mødet og dialogen med et andet menneske omkring livets store eksistentielle, etiske, metafysisk og åndelige spørgsmål trækker også dybe rødder i filosofien. Fra Sokrates over eksistens- og livsfilosofien til vore dages filosofiske vejledere (Philosophical Counselors) har den filosofiske samtalepraksis været en eksistentiel og åndelig praksis i etisk (selv)omsorg og livskunst. Derfor kan man i dag spørge, hvad filosofien og den det filosofiske samtalerum kan tilbyde som et korrektiv og supplement til den psykologiske og teologiske tilgang i palliativ praksis. På Anker Fjord Hospice havde man fra 2011-2014 et større aktionsforskningsprojekt, hvor 14 personer fra hospicepersonalet (sygeplejersker, musikterapeuten, psykologen, præsten, ledelsen) deltog i samarbejde med Aalborg Universitet. Her ønskede man at undersøge, hvordan man kunne kvalificere personalets evne til også at være i de eksistentielle og åndelige samtaler gennem filosofiske og undringsbaseret dialog- og refleksionsformer. Gennem 'undringsværksteder' med øvelser i filosofisk vejledning, sokratiske dialoggrupper og fænomenologiske skriveøvelser lærte de, hvad det vil sige at 'stå i det åbne' og deltage i sokratiske undringsfællesskaber. Et af resultaterne af denne undersøgelse var, sagde hospicepersonalet, at de i dag har fået udviklet et vigtigt og nyt fagligt sprog og en sokratisk samtalekultur på Anker Fjord Hospice, når det gælder eksistentiel og åndelig omsorg. Ligesom de også er optaget af den filosofiske være- og samtalemåde som en måde at styrke det intuitive og sygeplejefaglige skøn, idet man i øjeblikket gennem den undrende tilgang synes at blive bedre til at høre, hvad det er den konkrete situation eller relation kalder den palliative medarbejder til at gøre. Oplægget vil bygge på den nye bog: At undres ved livets afslutning: Om brugen af filosofiske samtaler i palliativt arbejde (Akademisk Forlag, udkommer i marts 2016) af Finn Thorbjørn Hansen.

  Finn Thorbjørn Hansen er professor i filosofisk og dialogisk praksis på Center for Dialog og Organisation, Institut for Kommunikation (CDO), Aalborg Universitet. Han er kendt for hans forskning og efteruddannelser i filosofisk vejledning og undringsbaserede samtaleformer og grundlagde i 2002 Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Han har skrevet et større antal bøger og artikler på dette område (bl.a grundbogen At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær (2008), og i dag leder han af forskningsenheden Wonder Lab på CDO. Læs evt. mere om Wonder Lab her

 

 • Hospice chef på Hospice Limfjord, Birte Markfoged: "Sidstehjælp"
  Alle kender til førstehjælp, men hvilket kendskab har vi til den sidste tid?  Vi ved fra undersøgelser, at meget få (5%) ønsker at dø på et hospital, men trods det forekommer op mod halvdelen af dødsfald på et hospital. Der er et underligt misforhold, måske kan viden og drøftelse af muligheder og tanker om den sidste tid være med til at ændre på disse forhold. Erfaringer viser, at har man talt med hinanden om den sidste tid, mens man er rask, bliver det også lettere at tale om den sidste tid, hvis man bliver alvorligt syg.
  Projekt Sidste hjælp har til formå at klæde os på til den sidste levetid, om man pårørende eller ønsker at forberede sig selv på livets afslutning. Det betyder ikke, at man på kurset lære at ”fikse” eller magte døden, her vil vi stadig være magtesløse, men man vil få en viden om hvilke muligheder der er til stede og lærer lidt om de juridiske problemstillinger, psykiske og sociale forhold og de svære eksistentielle tanker før og efter døden.  Kurset er for lægfolk og kan sætte tanker i gang og give  svar på generelle problemstillinger.